GK Steak House - шаблон joomla Mp3

مناسبترین زمان گرده افشانی ارقام تجاری خرما (شاهانی، کبکاب، مضافتی، استعمران)

 

عوامل موثر در گرده افشانی خرما:

مقدار گرده و قوه نامیه آن: مقدار گرده لازم برای هر رقم ماده به تعداد خوشچهها و گلچه های موجود در هر خوشه، شرایط آب و هوایی ( درجه حرارت محیط و میزان رطوبت) روش گرده افشانی و کیفیت گرده (میزان قدرت رویشی دانه گرده) بستگی دارد. نوع پایه نر گرده دهنده: از نظر درصد گرده زنده نخلها با هم تفاوت دارند. حتی در یک درخت معین، دانه های گرده اولین و آخرین گل آذیها از کیفیت پایینتری برخوردارند.

دانه گرده برای رسیدن به مقدار معینی گرما نیاز دارد. هنگامی که این مقدار گرما طی ظهور خوشه گل نر در کمترین حد باشد، ممکن است گریپانه ( اسپات) باز شده و دانه گرده ظاهر شود. اما درصد قدرت باروری آن کم و باعث افت محصول شود. همین دانه گرده در صورتی که چند هفته در دمای مساعد نگهداری شود. درصد قدرت باروری آن بالا خواهد رفت. زمان گردهافشانی: طبق بررسی محققین خرما، ارقام مختلف نخل ماده از نظر طول مدت پذیرش گرده نر با یکدیگر فرق دارند. در بیشتر ارقام بالاترین محصول با گردهافشانی سه تا چهار روز بعد از شکافتن اسپات ماده نر میتوان به دست آورد. شرایط آب و هوایی: بارندگی شش ساعت قبل از گردهافشانی میزان باروری را کاهش میدهد و میزان کاهش یک چهارم تا یک ششم کل میوه میباشد.درصد باروری خوب موقعی اتفاق خواهد افتاد که دماهای حداکثر روزانه در یک دامنه 22-26 درجه سانتیگرادیا بیشتر باشد و باروری کم زمانی خواهد بود که دمای حداکثر در یک دامنه 18-21 درجه سانتیگراد یا بیشتر باشد و باروری کم زمانی خواهد بود که دمای حداکثر در یک دامنه 18 – 21 درجه سانتی گراد یا کمتر باشد همچنین وجود بادهای گرم و خشک باعث خشکی کلاله و خامه قبل از تندش لوله گرده میشود.

با توجه به نقش بسیار مهم زمان گرده افشانی در میزان افزایش عملکرد محصول خرما، بررسی هایی به منظور انتخاب مناسبترین زمان گرده افشانی در چند رقم تجارتی خرمای کشور شامل: استعمران (خوزستان)، کبکاب (بوشهر)، شاهانی (جهرم) و مضافتی ( جیرفت و بم) انجام شده است که در زیر بیان میشود: به منظور انتخاب مناسبترین زمان گرده افشانی در ارقام کبکاب، مضافتی ، شاهانی و استعمران در هفت زمان مختلف شامل: همزمان با رشد غلاف، 24، 48،72، 96،120و 144 ساعت پس از باز شدن غلاف عملیات گرده افشانی صورت گرفته است که نتایج حاصله برای هر رقم به شرح زیر است:

نکات مهم در گرده افشانی خرما: آب و هوا، درجه حرارت، میزان رطوبت نسبی و رقم مورد آزمایش میتواند اختلاف چشمگیری در نتیجه آزمایش ایجاد کند. گرده افشانی باید در دمای 26-22 درجه سانتیگراد انجام شود. چنانچه بعد از گرده افشانی، هوای سرد، باد شدید و بارندگی اتفاق بیفتد باید روز بعد گرده افشانی تکرار شود.  گرده افشانی  بین ساعت 10 صبح تا 3 بعدازظهر انجام شود.

گرده افشانی به وسیله دستگاه گرده افشان مکانیکی صورت گیرد. اگر از دانه گرده سال قبل استفاده میشود باید در یخچال نگهداری شده باشد.

مناسبترین زمان گرده افشانی مکانیکی در خرمای شاهانی: خرمای شاهانی رقم غالب استان فارس میباشد در بررسی انجام شده برای گرده افشانی از گرده پایه شاهانی استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد که مناسبترین زمان گرده افشانی در خرمای شاهانی دو تا چها روز بعد از باز شدن اسپات گل آذین ماده است و تا چهار روز بعد از باز شدن اسپات گل آذین ماده است و تا چهار روز بعد از باز شدن اسپات تفاوت چندانی در میزان تلقیح و تشکیل میوه دیده نشد. ولی گرده افشانی از روز چهارم به بعد موجب کاهش درصد تشکیل میوه و عملکرد شد و اقتصادی نمیباشد.

 

موبایل: ٠٩١٣٢٨٩٦٣٧٣   واتساپ : ٠٩٩٠٠٥٤٨٤١٢    ٠٩٩١٣٠١٧٦٧٣      

   تلفن:٠٣١٣٨٥٥٣٦٥٠    ٠٣١٣٨٥٩٧٠٧٦          

آدرس: اصفهان ،شهرک صنعتی سروش، بلوار بوستان غربی، انتهای بلوار ، پ١٨
صنايع بسته بندی و توليدی خرمای گيلدا

Export.gildadate@gmail.com :ایمیل

 

فروش عمده خرما / خرما عمده ای