GK Steak House - шаблон joomla Mp3

خرما در بدن

 

خرما مانعـى از لحاظ جذب براى بدن اجاد نمىنماد و مانند غذاهاى ترش مانع عمل وتامین آ  در بدن نمىشود و هیچ گاه ایجاد ترشى نمىنماید از طرفى اگر غذاى مصرفى را بپزم در اثر حرارت، مقدار زادى وتامــن ب و ث از بــن مـىرود امـا مـصـرف خـرمـا چـنــین مـشـكـلـى را دربرنخواهد داشت.

خـوردن خــرمــاى تــازه: بــاعــث مــىشــود كــه سلولهاى زندهاى به مصرف سـلـولهـاى زنـده بـدن برسند و بدن مواد مورد نیازش را بـه طـور مـسـتـقــم دریافت دارد. شاید به همین دلیل اسـت كـه »اسـلام احتكار مواد غذاى را ممنوع داشته است« زیرا بـراثـر ماندن، تازگى خود را از دست داده و بسیارى از خواص مفید خود را از دست مىدهد ؛خرما ا كشمش براثـر ماندن هر چه كهنه تر شود چنانچه ترش و فاسد نشود، اسید  الكل آنها به قند بیشتر تبدل مىگردد.

خرما داراى مواد قندى قابل توجـهـى اسـت؛در محاسبه ضرب تنفسى براى تعن مزان سوخت و ساز مواد قندى و چربىها مىبنم كه در اندك زمانى پس از صرف غذا تقربا تمامى غذاى متابولژه شده منحصر به كربوهدراتهاست و ان تقربا عملى است كه بدن انجام مىدهد. مواد پروتئنى در كل به استثناى ٣٠ گرم كه به طور طبعى روزانه به ناچار تجزه و مصرف مى شود را زمانى كه مواد قندى و چربىها در دسترس قرار دارند تقربـا به طور كلى همن مواد بـه مـصـرف اجاد انرژى مىرسند. با مصرف خرما مقدار ان ذخره بسار بشتر مىشود. خرما از لحاظ بالا بردن قدرت دفاعى بـدن نــز نقش موثرى را افا مىكند. به تازگى معلوم شده است كه بن سوخت و ساز گلوكز و تركب اسدهاى چرب و ترىگلسرد ا چربى خنثى ارتباط نزدكى وجود دارد و از آنجا كه گلوكز بدون حضور انسولن دربافتهـا قابل استفاده نست از ان رو چاقى در زمانكه غلظت انـسـولــن در بـافـتهـا كـافـى نــسـت امـكـان پـذــر نمىباشد. بنابران مصرف زاد كربـوهــدرات )مـواد قندى- نشاستهاى( تأثــر فـوقالـعـادهاى در تـبـدـل جران متابولسم گلوكز به لپوژنز دارد در صورتى كه كممصرف كردن كربوهدرات، تجمع چربى را در بدن به حداقل ممكن مىرساند. خرما پاككننده دستگاه گوارش و از بن برنده سموم بدن است اول ان كه مدفوع را از حالت مـاـع درمىآورد و با حجم خود رودهها را پاك مىكند و دوم ان كه بسارى از سموم رودهها را جذب و با خود بـه برون منتقل مىسازد. همچنن خرما اصلاحكننـده مزاج است. پنج درصد موهها به طور تقربى سلـولـز است به همن دلل بهترن و قوى ترن ملنها بوده و از اجاد بوست جلوگرى مىكند. .

 

موبایل: ٠٩١٣٢٨٩٦٣٧٣   واتساپ : ٠٩٩٠٠٥٤٨٤١٢    ٠٩٩١٣٠١٧٦٧٣      

   تلفن:٠٣١٣٨٥٥٣٦٥٠    ٠٣١٣٨٥٩٧٠٧٦          

آدرس: اصفهان ،شهرک صنعتی سروش، بلوار بوستان غربی، انتهای بلوار ، پ١٨
صنايع بسته بندی و توليدی خرمای گيلدا

Export.gildadate@gmail.com :ایمیل

 

فروش عمده خرما / خرما عمده ای